Založ si blog

Sú všetky slovenské politické strany len žobráci, bez kúska cti?

Štát má veľa funkcií, ktoré v jeho mene vykonávajú rôzne úrady, štátne zložky, súdy, či štátne organizácie. Všetky tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť prostredníctvom ľudí. Ak v štátnom mechanizme prestane fungovať, jediný človek, celý štát sa môže ocitnúť na pokraji priepasti. V akom prípade nefunguje ten jeden človek v štátnom mechanizme? Vždy, keď ten jeden človek nedodržiava zákony a je pritom úplne jedno, či z nevedomosti, nedbanlivosti, alebo zámerne! Ak ten jeden človek je policajt, prokurátor, sudca, či exekútor, potom vzniká miestna anarchia a chaos. V človeku, ktorý sa so „štátnym porušovateľom“ zákona stretne, nasledujú reakcie rôzneho druhu. V každom prípade, je tento slušný človek obeť a začína sa správať ako obeť! Ak štát včas nevie identifikovať zvráteného jedinca vo svojom mechanizme, prípadne ak štát dokonca umožní zvráteným jedincom sa spájať… V dôsledku zvráteného konania jedincov, aký budú jednotlivý občania, aký bude štát? Aby štát do priepasti nespadol, existujú v ňom politické strany. Ak sa udeje v dejinách štátu to, čo sa udialo u nás, že priamo strany a ich čelný predstavitelia, robili nekalé a nezákonné úkony, tak štát je zákonite pred kolapsom. Materiálnym, morálnym, existenčným. Pomôže revolúcia v takomto prípade? Ako máme možnosť dnes poznať, nie! Ak sudca bude aj naďalej zvrátené konať, i keď to dnes nie je z dôvodu vedúcej úlohy strany, tak pre občana je to stále len zvrátené konania a občan je stále obeť zvráteného konania sudcu, zvrátenej politiky štátu!

Vďaka televíznym obrazovkám, naši občania mali možnosť pred časom spoznať exemplárnu ukážku dôsledkov nefunkčného fungovania rodiny a štátu, čiže pre mňa Kleopatru z Turca.

Rodinu ťažko môžem analyzovať, nakoľko písomné dôkazy nemám k dispozícií. Činnosť štátu, čiže ľudí konajúcich v mene štátu, s ktorými sa Kleopatra stretla od roku 2005, do včera (12.06.2013), môžem analyzovať dosť podrobne. Písomné dôkazy, ktoré mám o Kleopatrinom poznaní „nášho štátu“ k dispozícií, sú pomerne podrobné a pre jednotlivcov, konajúcich v mene štátu, nelichotivé.

Ak sa niektorá slovenská politická strana nájde, ktorá v prvom rade vidí občiansko-právny problém života celej našej spoločnosti, i na životnom príbehu Kleopatry z Turca; v druhom rade, ktorá odborne vidí sociálny aspekt človeka, voliča; a v treťom rade strane, ktorá vidí nie len finančný príspevok za voličský hlas od štátu, trebárs aj za hlas Kleopatry z Turca. Prepáčte mi, že nie každej strane, kópie dôkazov poskytnem. Už som raz vo svojom živote dal spolupáchateľom zlodejov dôkazy a pamätám si, čo potom nasledovalo!

Samotný Kleopatrin príbeh, z hľadiska zlyhania štátu v jeho základnej funkcii – ochrana práv a slobôd občanov, je nasledujúci.

Neviem aké dôvody viedli Angelu Mutňanskú, 11.03.2004, aby napísala Čestné vyhlásenie s notársky osvedčeným podpisom, že v jej byte býva, aj s dvomi deťmi, Kleopatra. O tom, aké dôvody motivovali Angelu Mutňanskú, nar. v roku 1927, aby sa na rukách nechala odniesť do auta a autom odviesť dňa 08.02.2006 k notárovi, na ďalšie overenie jej podpisu, je zrejme z listín, na ktorých sa jej podpis nachádza. Jedná sa o Zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, podľa § 553 zákona č. 40/1964 Zb. Zmluva vo svojom čl. II. uvádza: „Uvedená nehnuteľnosť slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi vo výške 290.000,- Sk, ktorá vznikla poskytnutím pôžičky na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 6.2.2006, a ktorú sa dlžníci zaviazali vrátiť veriteľovi v lehote do 28.2.2006 v hotovosti a celosti.“. Kedy a kde sa mohla stará pani skontaktovať s veriteľom, keď údajný veriteľ ju po dvoch dňoch od poskytnutia pôžičky na vlastných rukách niesol k svojmu autu? Pre právny štát, za aký sa SR vyhlasuje aj ústami p. Ing. Dzurindu, či ústami jeho spojenca pri posledných voľbách do VÚC v Nitre, p. JUDr. Fica, je nutnou podmienkou trebárs aj; rešpektovanie zákonov. Máme schválené zákony, paragrafy, ktoré vyvolávali polemiku a preto k ich výkladu existujú judikáty. Neraz boli zákony v toku času zmenené. Tieto slová sa týkajú aj § 553, podľa ktorého bola starou mamou Kleopatry zmluva podpísaná. Po tom, ako som spomenul čl. II zmluvy, musím uviesť a citovať i jej čl. V. ods. 3 – „V prípade ak dlžníci v dohodnutej lehote veriteľovi nevrátia zostáva nehnuteľnosť opísaná v tejto zmluve v definitívnom vlastníctve veriteľa.“. Obdobných zmluvných ustanovení sa týkajú aj rozsudky NS SR sp.zn. 8 Sžo 17/2007 zo dňa 12.12.2007, sp.zn. 1 Sžo 95/2007 zo dňa 11.3.2008. Zmluvné dojednanie, ktoré umožňuje zánik vlastníctva pôvodného vlastníka nehnuteľnosti bez ohľadu na výšku zostatku nesplateného dlhu v čase, keď sa prevod vlastníckeho práva na veriteľa stane nepodmieneným, svojim účelom a obsahom obchádza zákon, a je teda neplatné v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka.

Výsmechom právneho štátu bol úkon JUDr. Laktiša, ktorému síce už Boh položil na krk kríž, za jeho odbornú činnosť na katastri. Len Boh zatiaľ nenaložil kríž JUDr. Tomkovej, ktorá jeho expertný úkon na katastri dokončila. JUDr. Laktiš už v marci 2006 zapísal vlastnícke právo na veriteľa, hoci veriteľ neurobil ani jediný, zákonom vyžadovaný úkon, pred zápisom vlastníckeho práva. Až v roku 2009, čiže po novelizácií § 553 „Občana“, JUDr. Tomková definitívne pripravila Kleopatru o jej strechu nad hlavou. Tým, vo svojej podstate, začala proces trestno-právneho konania voči Kleopatre, podľa § 218 ods. 1 trestného zákona č. 300/2005 Z. z. – Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Toto konanie sa už údajne nachádza na Krajskom súde v Žiline. Ešte v Martine bolo vedené pod sp. značkou 23T/115/2012.
JUDr. Tomková svojím, ako to ona nazvala justičným omylom, dosiahla aj ďalšie konanie. To konanie je vedené pod značkou 18Er/4567/212 a v ňom akurát včera, t.j. 12.06.2013, Kleopatra prevzala zo súdu zamietnutie svojho odvolania. 

Prečo píšem tu a nie p. ministrovi JUDr. Kaliňákovi, či p. ministrovi JUDr. Borcovi, či na vecne a miestne príslušný súd?
Obaja páni sú ministri vlády s podporou 83 poslancov. Od momentu, ako sa stáli ministrami, pre mňa osobne zodpovedajú za fungovanie štátnej moci v ich rezortoch. A ako by mohli zodpovedať, keby nevedeli, ako to v ich rezortoch funguje? A ak niekto vie, aký je v jeho rezorte „poriadok či bordel“ a neurobí primerané a účinné opatrenia, tak čo v skutočností robí, za čo berie plat, aký je politik? Súdiac podľa názvu, sociálno-demokratický!
K vecne a miestne príslušnému súdu toľkoto. Mám možnosť poznať rozhodnutia, ktoré doteraz vo veci kompetentný súd vydal. Niekde som sa svojho času dočítal, že na Slovensku existujú aj sudcovia, ktorí keď sa v spise stretnú s absolútne neplatným právnym úkonom, dokonca aj bez judikátu, okamžite ďalej vo veci konajú tak, ako ich absolútne neplatný právny úkon núti konať. Bohužiaľ, na vecne a miestne príslušných súdoch, ktoré poznám ja, som sa s obdobným, podľa mňa jediným logickým a zmysluplným konaním sudcu, nestretol. A dokonca s čím sa stretla Kleopatra z Turca v tomto prípade?

Vo veci 23T/115/2012 podala na vecne a miestne príslušnom súde, dňa 29.05.2013 odvolanie. Súčasne, nielen na podporu svojho odvolania, ale aj skutočne zmysluplne, podala „Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného“ (určovaciu žalobu). Na tento jej písomný návrh súdna pracovníčka „buchla“ pečiatku súdu s dátumom 29.05.2013 a … NIČ VIAC! Týmto spôsobom jej súdna pracovníčka znemožnila využiť jej Ústavou SR garantované právo, na spravodlivé súdne konanie. Kleopatra, podľa niekoho asi milionár a buržuj, podľa niekoho sociálny prípad, nemôže ani len postupovať, ako ten sociálny prípad. Bolo jej znemožnené právo, požiadať o odpustenie súdnych poplatkov. Náhoda, zámer? V tomto týždni Kleopatra išla opäť na súd aj s papierom, čo by bola mala pracovníčka súdu, na podanom „Návrhu“, doplniť, keďže to nenapísala okamžite. Dobromyseľná súdna pracovníčka jej na papier (na ktorom mala Kleopatra napísané to, čo pracovníčka nenapísala už 29.05.2013 na Kleopatrou podaný „Návrh“), vlastnou rukou pripísala: „Spis sa nachádza na KS Žilina, nedá sa zistiť.“! Bohužiaľ, napísanie takejto „múdrosti“, pre Kleopatru bolo postačujúce.
V reále, týmto spôsobom Kleopatre súdny pracovník znemožnil:
– požiadať súd o odpustenie súdneho poplatku, keďže nemá možnosť poznať spisovú značku určovacej žaloby,
– podať ďalší súdny návrh – predbežné opatrenie, voči exekučnému konaniu, vedeného pod značkou 18Er/4567/212! (Do doby nadobudnutia platností súdneho rozhodnutia v novej veci /určovacia žaloba/.)

Politici, chcete, nechcete, ste na ťahu! Vykašlete na občana, voliča (v tomto medzi volebnom období), alebo budete konať tak, ako by politik konať mal?! Na tomto, Kleopatrinom prípade, snáď už vidíte, že sa jedná o systémovú záležitosť nášho štátu, v našom štáte. Ak ešte máte v sebe niečo, ako pochybnosť, nech s páči: Uznesenie Ústavného súdu SR z 10. februára 2010, pod sp. zn. I. ÚS 50/2010-11! Týka sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na základe absolútne neplatného právneho úkonu. Z obsahovej stránky, bolo celé uznesenie právnym odborníkom sformulované nasledovne: „Ak bol správou katastra povolený vklad vlastníckeho práva na základe absolútne neplatnej zmluvy, je teda reálne daný len modus, avšak jasne chýba titulus, teda platne uzavretá zmluva. Na základe absolútne neplatného právneho úkonu takto nemôže dôjsť k platnému prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a teda nemožno uvažovať o ochrane vlastníckeho práva hoc i dobromyseľného nadobúdateľa. Rovnako tak nie je možné za uvedeného stavu uprednostniť požiadavku právnej istoty a ochrany práv nadobudnutých v dobrej viere pred zásadou, podľa ktorej nikto nemôže na iného previesť viac práv, ako má sám.“

Info pre všetkých, čo majú v láske ľudové piesne

26.09.2013

Už dnes (vo štvrtok 26.9.) sa začína v Nadlaku (Rumunsko) 15-tý ročník festivalu ľudovej piesne. Dnes sú na programe skúšky súťažiacich sólistov s orchestrom. Súťaž v troch vekových kategóriach začne zajtra a pokračovať bude v sobotu. V nedeľu je na programe galaprogram a vynesením výsledkov. Viac o festivale sa môžete dozvedieť na portáli Úradu pre [...]

Podnikanie, škola jazykov a marketingu, zamestnanie,

16.09.2013

ale aj príležitosť na zárobok pre päťdesiatnikov, businesstrenažér, strategická hra, celosvetová komunita a ďalšie možností rôznych zmysluplných aktivít na nete. Je len na Vás, čo si z týchto aktivít na jednom mieste vyberiete, ale aj akú formu si zvolíte. Možnosti je skutočne dosť. Pri svojom surfovaní na webe som natrafil na doménu, ktorá ma pri [...]

Bratia Češi, závidím Vám pána Nečase!

17.06.2013

MUDr. Rath z väzenia vypisuje blogy. Neviem o žiadnom blogerovi na Slovensku, ktorý má možnosť z basy vypisovať blogy. V určitých chvíľach dúfam, že budem na Slovensku prvý! Totiž, poznám na vlastnej koži, aktuálnu slovenskú situáciu vo sfére ľudských práv. Do basy sa ako bloger nehrniem, ale kto na Slovensku píše vo svojom blogu pravdu, čiže holú realitu, ten si o [...]

Donald Trump

Trump: Moje znovuzvolenie si neželá Rusko, Čína ani India

08.08.2020 15:00

Americký prezident to uviedol v komentári k vyhláseniu šéfa americkej spravodajskej služby o pokusoch cudzích štátov ovplyvniť výsledky prezidentských volieb v USA.

Boris Kollár

Smer a Dobrá voľba poukázali na zmluvu medzi štátom a firmou Borisa Kollára

08.08.2020 13:02, aktualizované: 14:38

Ide o zmluvu medzi spoločnosťou, ktorá je vlastníkom Fun rádia, jej jediným vlastníkom je Kollár, a spoločnosťou Tipos, ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií, teda štát.

Libanon Bejrút výbuchy obete Rusko pomoc materiálna

Po výbuchoch v Bejrúte pátrajú po 60 nezvestných, stav 120 zranených je kritický

08.08.2020 12:25, aktualizované: 16:47

Libanonská armáda z dôvodu zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie však vyzvala všetky zahraničné záchranné tímy pracujúce v hlavnom meste Bejrút na mieste utorňajšieho výbuchu, aby sa stiahli na svoje základne.

Maurícius / Loď /

Maurícius vyhlásil stav environmentálnej núdze

08.08.2020 11:27, aktualizované: 13:39

Vláda afrického štátu vyhlásila stav environmentálnej núdze po tom, čo z poškodenej nákladnej lode, ktorá uviazla na plytčine pri pobreží ostrova, začali unikať ropné látky.

vver

Tu sa snažím našepkať, zašepkať ... a niečo dať.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 63175x
Priemerná čítanosť článkov: 2632x

Autor blogu